II. edycja szkolenia on-line „Więcej niż zaburzenie przystosowania. Psychoterapia współuzależnienia osób z zaburzeniami osobowości”

W dniach 10-11 grudnia br. poprowadzę po raz drugi szkolenie pt.: Więcej niż zaburzenie przystosowania. Psychoterapia współuzależnienia osób z zaburzeniami osobowości dla Fundacji ETOH w Warszawie.

Szkolenie obejmuje 12 godzin dydaktycznych zajęć.

Szkolenie będzie poświęcone psychoterapii współuzależnienia w podejściu integracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem problemu współwystępowania zaburzeń przystosowania z wybranymi zaburzeniami osobowości. Podczas zajęć zaprezentowane zostaną strategie pracy nad utrwalonymi schematami intra- i interpersonalnymi osób zmagających się z zaburzeniami funkcjonowania w wyniku reakcji przystosowawczych na stres związany z pozostawaniem w relacji z uzależnionym partnerem. Udział w warsztatach z konieczności zakłada pogłębienie rozumienia mechanizmów funkcjonowania rodziny z problemem uzależnienia.

W szczególności program szkolenia obejmie:

  • omówienie specyfiki procesu diagnostycznego w przypadku osób współuzależnionych oraz rozumienie ich trudności osobistych;
  • rozpoznanie zależności między, powstałymi w dzieciństwie w wyniku negatywnych doświadczeń i frustracji podstawowych potrzeb rozwojowych, schematami osobowościowymi a kształtowaniem się i wzmacnianiem syndromu współuzależnienia;
  • ćwiczenie praktycznych umiejętności motywowania do terapii osoby współuzależnionej oraz trenowanie pierwszego kontaktu z osobą uwikłaną w problem uzależnienia;
  • rekomendacje co do pracy terapeutycznej z osobą współuzależnioną ze zdiagnozowanym zaburzeniem osobowości (m.in. osobowość zależna, osobowość chwiejna emocjonalnie).

Prezentowany materiał wzbogacą opisy przypadków z praktyki klinicznej (case study). 

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla:

  • specjalistów psychoterapii uzależnień (także w procesie certyfikacji) oraz
  • psychoterapeutów zainteresowanych pracą z osobami współuzależnionymi.

Ze szkolenia skorzystać mogą również profesjonaliści innych grup zawodowych działający w zakresie wsparcia rodzin z problemem alkoholowym:

  • pracownicy socjalni,
  • asystenci rodzin,
  • pedagodzy,
  • psychologowie i inni.

https://www.facebook.com/events/1813530352174969