III. edycja szkolenia on-line „Poza stereotypem. Praca z wysokofunkcjonującymi osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych”

W grudniu br. odbędzie się III. już edycja szkolenia Poza stereotypem. Praca z wysokofunkcjonującymi osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, realizowanego przeze mnie dla Fundacji ETOH w Warszawie.
 
Szkolenie obejmuje 12 godzin dydaktycznych zajęć.
 
Jest adresowane do osób, które w swojej pracy stykają się z pacjentami z powodzeniem funkcjonującymi na wielu polach społecznych, jednocześnie pozostającymi pod destrukcyjnym wpływem uzależnienia od substancji chemicznych. Szkolenie polecam:
 
• specjalistom terapii uzależnień,
• instruktorom terapii uzależnień,
• psychoterapeutom,
• osobom będącym w trakcie szkoły psychoterapii lub studium terapii uzależnień,
• psychologom.
 
Głównym celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności pomocnych w procesie diagnozy uzależnienia od alkoholu, narkotyków i leków osób wykonujących prestiżowe zawody lub zajmujących eksponowane stanowiska, oraz w dalszej pracy terapeutycznej im dedykowanej. Lekarz, prawnik, biznesman – to tylko niektóre przykłady wysokofunkcjonujących osób trafiających do gabinetu terapeutycznego po pomoc. Wysokofunkcjonujący uzależnieni na pierwszy rzut oka niewiele mają wspólnego ze stereotypowym obrazem alkoholika z tzw. nizin społecznych. Przez wiele lat zachowują zdolność skutecznego działania, odnoszą sukcesy. O trudnościach w trafnym rozpoznaniu uzależnienia w tej grupie świadczyć może fakt opóźnienia o około 10 lat diagnozy w porównaniu do osób uzależnionych bardziej „klasycznie”.
 
Szkolenie nastawione jest na rozwijanie umiejętności planowania pracy terapeutycznej z wysokofunkcjonującymi osobami uzależnionymi. Jak się bowiem okazuje, „dotarcie” do tej grupy uzależnionych nie należy do łatwych zadań. Uzależnienie od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych osób wysokofunkcjonujących posiada specyfikę, której nie można ignorować.
 
Uczestnicy szkolenia poszerzą wiedzę oraz wzmocnią kompetencje niezbędne do skutecznego motywowania osób wysokofunkcjonujących do podjęcia terapii odwykowej. Będą w stanie zaprojektować program terapeutyczny adekwatny do potrzeb wysokofunkcjonującej osoby uzależnionej. Będą mieć okazję do pogłębienia tematu współwystępowania uzależnienia od substancji chemicznych oraz pracoholizmu wśród osób wysokofunkcjonujących. Szczególna uwaga zostanie poświęcona problemowi tendencji nakładania na siebie presji w tej grupie uzależnionych.
 
Zakres tematyczny szkolenia:
 
Moduł I: Diagnoza przy „grze pozorów” (2.12.2021)
 
• Okoliczności zgłoszenia się na terapię: stres, przemęczenie, wypalenie zawodowe, „kryzys wieku średniego”.
• Objawy uzależnienia i ich maskowanie u osób wysokofunkcjonujących.
• Dwa syndromy – Wysokofunkcjonujący Alkoholicy (HFA – High Functioning Alcoholics) i Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA/ACA – Adult Children of Alcoholics).
• Rola aktywności zawodowej i społecznej w mechanizmach uzależnienia osób wysokofunkcjonujących.
• Praca nad motywacją do podjęcia strategiczno-strukturalnej psychoterapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
 
Moduł II: Specyfika strategii pracy z „uzależnionymi” od własnego wizerunku (9.12.2021)
 
• Znaczenie kontaktu indywidualnego, warunki udziału w grupie terapeutycznej.
• Podstawowe problemy wysokofunkcjonującej osoby uzależnionej w relacji z samą sobą.
• Praca ze wstydem oraz lękiem przed stygmatyzacją i wykluczeniem społecznym.
• Praca nad stratami w kontekście możliwości samorozwoju.
 
Moduł III: Trudności i wyzwania w leczeniu odwykowym HFA (16.12.2021)
 
• Praca jako wartość nadrzędna, modyfikacje planu pracy.
• Wyzwania w terapii wysokofunkcjonujących uzależnionych kobiet.
• Ryzyko nawrotu.
• Profilaktyka zachowań suicydalnych w grupie wysokofunkcjonujących osób uzależnionych.