Psychoterapię uzależnień poprzedzają konsultacje, których celem jest dokonanie diagnozy nie tylko uzależnienia, ale też problemów współistniejących. Program terapeutyczny dedykowany osobom uzależnionym obejmuje pracę nad zbudowaniem bądź wzmocnieniem osobistej motywacji do podjęcia zmian; dostarczenie niezbędnej wiedzy na temat choroby, jej przebiegu i objawów; pracę nad zidentyfikowanymi problemami zarówno z obszaru uzależnienia, jak i wykraczającymi poza ten obszar.

Terapia współuzależnienia ukierunkowana jest na dysfunkcjonalne zachowania związane z adaptacją do destrukcji rozumianej jako skutek pozostawania w bliskiej relacji z osobą uzależnioną. Terapia współuzależnienia na etapie pogłębionym obejmuje analizę wczesnodziecięcych traum, zaburzeń i rysów osobowości, warunkujących zachowania nadkontrolne i nadopiekuńcze osoby współuzależnionej w stosunku do partnera.

Prowadzę terapię uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz aktywności nałogowych na etapie podstawowym i pogłębionym. Zajmuję się integracyjną psychoterapią współuzależnienia, także gdy zaburzenia przystosowania współwystępują z zaburzeniami czy rysami osobowości.